Görme Engelliler

Rehberlik Servisi

Rehberlik servisimiz öğrencilerimize özellikle ergenlik dönemlerinde yaşadıkları eğitim, ailevi, arkadaşlık problemlerine çözüm üretmek, onlara yol göstermek bir ışık kaynağı olarak faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır. Bireyler arası olumlu iletişimi artırmak için rehberlik faaliyetlerimiz hem öğrencilere, hem öğretmenlere hem de anne babalara yönelik olarak sürdürülmektedir. Bilinçli bireylerle daha verimli eğitim ortamı oluşturabileceğimize inanmaktayız. 

OKULUMUZDA REHBERLİK

Bireyin kendini tanıması, problemlerini çözebilecek duruma gelmesi, gerçekçi kararlar alması, yeteneklerini geliştirmesi, çevresiyle uyum içinde olması ve kendini gerçekleştirmesi için o alanda eğitim görmüş uzman kişilerce yapılan psikolojik yardım olarak tanımlanan "Rehberlik Çalışmaları", okulumuzda, psikolojik danışman olan Dursun DÜZENLİ tarafından yürütülmektedir.

İlköğretim, ergenlik döneminin içinde yer aldığı önemli bir dönemi kapsadığından bu durum, rehberlik çalışmalarına yön vermekte ve kendi kararlarını verebilen, kendine güvenen, uyumlu bireylerin yetişmesini amaç olarak belirlemektedir.

Bu yaş grubuna göre rehberlik servisine gelen konuların başlıcalar şu şekilde sıralanabilir:

· Arkadaş ilişkileri

· Aile ile olan ilişkiler

· Kendini tanıma

· Kendini rahat ifade edebilme

· Sınav kaygısı

· Ders çalışma yöntemleri

· Karar verme becerileri

Okul Rehberlik Servisi;

Okul yıllık rehberlik ve psikolojik danışma programından, paylarına düşeni yerine getirmeleri, rehberlik saatlerini verimli bir biçimde değerlendirmeleri için sınıf rehber öğretmenlerine yardımcı olmaktadır.

Öğretim programını, okulla ilgili yasa ve yönetmelikleri, bunlarla ilgili yasa ve yönetmelikleri, bunlarla ilgili değişiklikleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini disiplin kurulunu ve gereksinim duyulan öbür konuları açıklayan broşürler hazırlamakta, bunların öğretmenlere, öğrencilere ve velilere ulaştırılmasını sağlamaktadır. Velilere aynı zamanda öğrencilerin gelişmelerine, yetenek ilgi ve başarılarına ilişkin bilgiler vermektedir.

Okulda türlü programlara ve eğitsel çalışmalara yerleşmiş olan öğrencilerin gelişim ve uyum sorunlarını çözmelerine yardım etmektedir.

Psikolojik danışma yardımı alan öğrencileri izler, gelişim ve uyum durumlarını değerlendirmektedir.

Gerektiğinde okul-aile birliği toplantılarına katılarak, velilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunmaktadır.

Okulda rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili kayıtları tutmakta ve istenen raporları hazırlamaktadır.

Okulda bulunan psikolojik ölçme araçlarının ve öğrencilerle ilgili olarak toplanan kişisel bilgilerin gizliliğini korumaktadır.

Rehberlik servisinde, görüşülen her öğrenci için öğrenci dosyaları dışında "Görüşme Formu" tutulup öğrenci kişisel dosyaları oluşturularak öğrencide gözlenen değişiklikler daha iyi bir şekilde takip edilmektedir.

Başarıya giden yolun düzenli ve tertipli çalışmadan geçtiğini ve her öğrencinin sahip olduğu kapasitelerinin birbirlerinden farklı olduğunu bilen rehberlik servisi, öğrencilere ders çalışma programları hazırlamalarında yardımcı olmaktadır.

Öğrencinin hayatında önemli bir karar olan alan ve meslek seçiminin belirlenmesi rehberlik uzmanlarının yardımlarıyla yapılmaktadır. Üst eğitim kurumları tanıtım broşürleri-katalogları dağıtarak, konuyla ilgili seminerler vererek ve meslek seçimine paralel şekilde çeşitli liselere geziler düzenleyerek, ilerde okuyacakları okulları daha yakından tanıma olanağı sağlamaktadır.

Kısacası,

Rehberlik; bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, ilgili kişilerce yürütülen hizmetlerdir.

Bu Hizmetler Yürütülürken Şu Hususlara Dikkat Etmek Gerekir;

·Rehberlik; bireye doğrudan yapılan tek yönlü bir yardım değildir.

·Bireyin yapamadıklarını onun yerine yapmak değildir.

·Bireyin sadece bir yönüyle ilgilenmek değildir.

·Disiplin, yargılama ve ceza verme işi değildir.

·Sadece bilgi aktarma işi değildir.

Okulumuzda Yürütülen Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları;

·Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına,

·Gelişimine yardımcı olacak fırsatları, dershane içi ve dışı eğitim olanaklarını,meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,

·Temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine,

·Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine,

·Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.

Kendini gerçekleştirmekte olan birey; kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi, kim olabileceği hakkında da daha tutarlı bir kişiliğe, hem kendisi, hem de başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir. Kendine saygı duyar ve kendini olduğu gibi kabul eder. Duygu ve düşüncelerini uygun bir şekilde dile getirir. Değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır.

Kendini gerçekleştirme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle hayatın her döneminde, ilgi ve yetenek yönünden en üst seviyeye ulaşmak için çaba gösterilmelidir.

Rehberlik hizmetleri ile öğrencileri yakından tanımak amaçlanmaktadır. Öğrencileri yakından tanımanın üç bakımdan önemi vardır;

1. Size Kazandırılacak Bilgi ve Beceri Yönünden:

Her birey farklıdır ve değişik özelliklere sahiptir. Sınıfın hepsini aynı özellikleri taşıyan öğrenciler olarak düşünürsek, eğitimin amacı açısından istediğimiz hedeflere ulaşamayız. Her öğrencinin yaş, cinsiyet, boy, kilo, sağlık, anlama, zeka gelişimi gibi birbirine benzemeyen farklı özellikleri vardır. Bu farklılıkları ve sınıfın ortak özelliklerini yeterince tanıyıp-inceleyebilirsek her öğrencinin eğitim ortamından yeterince faydalanmasını sağlayabiliriz.

2. Duygusal, Zihinsel, Bedensel ve Sosyal Yönden:

Eğitimde, sadece bilgi ve becerilerin gelişmesi ile yetinirsek, bir bütün olarak öğrencilerin gelişimini sağlayamayız.

·Duygusal özelliklerinizi, heyecanlarınızın nedenlerini, şiddetini, süresini, öfkenizi, vurdumduymazlığınızı,

·Grup içi ve grup dışı ilişkilerinizi, sosyal uyum özelliklerinizi,

·Düşünme, anımsama, anlama, yorumlama, algılama, yargılama gibi özelliklerinizi, varsa bunlarla ilgili sorunlarınızı,

·Bedensel gelişiminizi, sağlığınızı, kişisel özelliklerinizi bilmemiz ve tanımamız, vereceğimiz eğitim etkinliklerinden daha iyi yararlanmanızı sağlayacaktır.

3. Toplumsal Yönden:

Yetenekleri, çeşitli özellikleri ve gereksinimleri uygun biçimde gelişemeyen birey, öğretim hayatını tamamladıktan sonra, kişisel ve toplumsal görevlerini yeterince yerine getiremeyecek, yaptığı etkinliklerde eksiklik, yetersizlik duyacak, başarılı ve mutlu bir birey olamayacaktır.

Eğitim çalışmalarımızın başarısız olması ve öğrencilerde değişikliğe yol açmamasının temel nedeni, öğrencileri yeterince tanımamamızdır. Öğrencileri tam olarak tanıyabilmek için, onların çevrelerini de iyi bir şekilde tanımak gerekmektedir.

Bütün bunlardan dolayı; öğrencileri en iyi şekilde tanımak için okulumuzda ayrıca çeşitli test ve anketler uygulanmaktadır. Burada size düşen ise doğru ve samimi bir şekilde test ve anketleri cevaplamaktır. Vereceğiniz cevaplar sizleri daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır.

Rehberliğin Tanımı

Rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Bireyin;

a) Kendini tanıması,

b) Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,

c) Gizilgüçlerini geliştirmesi,

d) Çevresine uyum sağlaması.

Belirtilen bu amaçların ilk ikisi, bireyin kendisi ve çevresi hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır. Bireyin kendini tanıması ile, beden ve zihin yeteneklerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması kastedilmektedir. Kişinin kendini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir

Bireye toplumda açık gelişme olanakları ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi verme rehberliğin bir diğer işlevidir.

Rehberliğin en önemli işlevi bireyin kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümlemesine ve doğru sağlıklı tercihler yapabilen bir kişi olmasına yardımcı olmaktır. Bu da “Psikolojik Danışma” adı verilen bireysel ya da grupla yürütülen özel bir etkileşim yöntemi ile gerçekleştirilen bir hizmettir.

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında başlangıçtan itibaren gerçekleştirilen gelişmeler göstermektedir ki bireysel ilgi ve psikolojik etkileşim olmadan yapılan yardımlar pek etkili olmamaktadır. Rehberliğin bilgi verme hizmetlerinin bile tek yönlü bilgi aktarımı olmaktan çıkıp duygusal bir ilişki çerçevesinde yürütülmesi, bilgilerin benimsenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün rehberlik deyince daha çok kişiye bilgi verme hizmetleri anlaşılmakta, kişinin bu bilgilere karşı tutumunun tartışılması ve bilgilerin benlik tasarımına mal edilerek davranışı etkileyecek hale gelmesine yardım işi ise psikolojik danışma hizmetlerine özgü sayılmaktadır.

Özetle diyebiliriz ki, insan kendini geliştirme çabasını sürdürürken önemli ya da önemsiz farkında olmadan bir takım tercihler yapmakta kararlar almaktadır. Kişilerin karar verirken daha çok bilinçli ve daha az gelişigüzel davranmasına dış baskılardan ve iç çatışmalardan arınık olmasına yardımcı olmak rehberliğin en önemli amacıdır. Bireyin küçük ve önemsiz gibi görünen kararlarında bile mümkün olduğu kadar zengin ve doğru bilgiye dayanmasına, iç çatışmalarından haberli olmasına, göremediği seçenekleri görmesine ve giderek sorunlarını kendi başına çözebilen bir kişi haline gelmesine yardım etmek rehberliğin başlıca hedefini oluşturmaktadır.

Buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra rehberliği şöyle tanımlayabiliriz: Rehberlik bireye kendini anlaması çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için varılan sistematik ve profesyonel bir vardım sürecidir.

Burada “birey”sözcüğü ile, rehberlik yardımından yararlanabilecek herkes kastedilmektedir.

“Yardım” kavramı ile kastedilen, bireye çeşitli seçenekleri tanıtmak ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.

İsabetsiz seçimlerin bilgisizlikten ve birtakım iç çatışmalardan kaynaklandığı düşünülürse, bireye yapılacak yardım, her şeyden önce onu gerek kendisi gerekse çevre olanakları hakkında bilgi sahibi yapmakla gerçekleşebilecektir. Rehberlik, danışana belli bir yol gösterip o yolu izlemesini istemek değil çeşitli yolların avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tartışıp kendisine uygun olanı seçebilmede bireye yardımcı olmaktır.